Ważne o azbeście, eternicie:

Ważne o azbeście, eternicie:

Produkcja, stosowanie oraz obrót eternitem i wyrobami zawierającymi azbest zostały zakazane. Do końca 2032 roku nasz kraj ma zostać całkowicie oczyszczony z azbestu. Obowiązek inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest ciąży na właścicielach nieruchomości, wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, a w przypadku budynków komunalnych na gminach. Koszt usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynków ponosi właściciel obiektu. Można jednak otrzymać wsparcie finansowe na prace związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem azbestu. Pomagamy we wszystkich formalnościach dotyczących uzyskania dotacji z gminy / miasta.